Regulamin - grupy młodzieżowe

Data publikacji: 2015-03-24
Regulamin

Grupy młodzieżowe

REGULAMIN


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Warunkiem przystąpienia do KS SOŁA Oświęcim jest:
a) Oddanie trenerowi prowadzącemu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
b) Dostarczenie w ciągu 4 tygodni od daty zapisania zawodnika badań lekarskich:
Morfologia, Mocz
c) Dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 60 zł, która jest przeznaczona na początkowe wyposażenie zawodnika w sprzęt sportowy, które dziecko zabiera na własność (koszulka i spodenki) oraz podstawowe ubezpieczenie.

§2

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
a) Posiadanie karty zgłoszeniowej, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez KS SOŁA oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
b) Posiadanie aktualnej karty zdrowia (klub zapewnia raz w tygodniu możliwość konsultacji lekarskich w klubie)
c) Wyjątkiem dopuszczenia zawodnika do treningu bez karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowej są treningi pokazowe i rekrutacyjne
d) W przypadku braku aktualnej karty zdrowia, zawodnik nie może uczestniczyć z zajęciach organizowanych przez KS SOŁA Oświęcim
e) Posiadanie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) wykupionego przez KS SOŁA

§3

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez KS SOŁA Oświęcim jest dokonywanie wymienionych opłat:
f)
Składka miesięczna (członkowska) która od lutego 2015 roku wynosi 30 zł i jest opłacana przez 11 miesięcy w roku (połowa składki w miesiącach grudzień i styczeń), półroczna (do 31 lipca lub połowy grudnia) 150 zł, lub roczna 270 zł. Wybraną formę opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry (np. za miesiąc kwiecień, do 10 kwietnia)
g) Opłata składek członkowskich (miesięcznych) obowiązuje od miesiąca zapisania zawodnika do klubu. Jeżeli data zapisania jest do 15 dnia miesiąca obowiązuje pełna opłata miesięczna, natomiast po 15 dniu danego miesiąca jest to połowa tej opłaty
h) Terminowego opłacania składek za ubezpieczenie roczne NNW w wysokości 20 zł d  końca czerwca danego roku. Ubezpieczenie obejmuje zawodnika na zajęciach sportowych organizowanych przez KS SOŁA
i) W przypadku rezygnacji zawodnika opłacona składka nie jest zwracana
j) Składki członkowskie przedstawione w punkcie f) dotyczą zawodników wiekowo należących do grupy młodzika włącznie
k) Składki członkowskie dla pozostałych grup KS SOŁA wynoszą 30 zł za pół roku lub 60 za cały rok
l) Składki członkowskie dla wszystkich grup szkoleniowych można wpłacać na konto KS SOŁA ING Bank Śląski nr 24 1050 1722 1000 0090 3005 5819 wpisując imię i nazwisko zawodnika w tytule przelewu oraz informację za co jest to opłata i grupa (np. Marcin Nowak składka członkowska półroczna- orliki) lub gotówką u trenera prowadzącego grupę


§4

O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje jego wiek. Jeśli trener zdecyduje na podstawie obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania, zachowania i rozmowie  z rodzicami (opiekunami prawnymi) może podjąć decyzję o dalszym trenowaniu zawodnika w innej grupie wiekowej.

§5

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na podstawie rozmowy z rodzicami (opiekunami) oraz obserwacji Zarząd KS SOŁA może:
a) odroczyć termin wniesienia opłaty członkowskiej
b) zmniejszyć wysokość opłaty członkowskiej
c) całkowicie zwolnić z opłaty członkowskiej

§6

W przypadku kiedy w KS SOŁA trenuje rodzeństwo, opłata członkowska jest pobierana tylko za jedno dziecko. Inne opłaty takie jak ubezpieczenie lub strój sportowy (koszulka i spodenki) jest pobierana za każde dziecko oddzielnie.

§7

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica (opiekuna), można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika klubu (brak możliwości udziału w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych) do momentu poprawienia ocen szkolnych i zachowania (w takim przypadku nie przysługuje zwrot poniesionych opłat)

§8

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku zawodnika w celach marketingowych dla potrzeb Klubu Sportowego SOŁA Oświęcim.

§9

Każdy zawodnik oraz jego rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię klubu zarówno na terenie obiektów sportowych jak i poza nimi.

§10

KS SOŁA Oświęcim zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie. Każda taka zmiana zostanie przekazana zainteresowanym stronom poprzez informację na klubowej stronie internetowej (www.solaoswiecim.pl) i/lub osobiście przez trenera lub inną osobę z kierownictwaklubu.

§11

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubu o którym zdecyduje Zarząd KS SOŁA na specjalnym zebraniu z trenerami ((w takim przypadku nie przysługuje zwrot poniesionych opłat).

§12

O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd KS SOŁA.

 

2. KLUB SPORTOWY SOŁA OŚWIĘCIM


Klub Sportowy SOŁA Oświęcim zobowiązuje się do:
a) Zapewnienia zawodnikom 3-4 treningów w tygodniu (w zależności od grupy) z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych. W okresie zimowym możliwe jest prowadzenie 2-3 treningów w tygodniu.
b) Zapewnienia zawodnikom możliwości udziału w rozgrywkach ligowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (o powołaniu na mecze ligowe, gry kontrolne, turnieje decyduje trener prowadzący oraz trener koordynator)
c) Zapewnienia wszystkim zawodnikom w miarę możliwości jak najlepszych warunków do rozwijania swoich umiejętności piłkarskich, pasji i osobowości, a także wychowania poprzez sport
d) Zgłoszenia zawodników do właściwego organu PZPN po wcześniejszym oddaniu karty zgłoszeniowej przez rodziców (opiekunów)
e) Zapewnienia ubezpieczenia NNW (po opłaceniu składki przez rodziców-opiekunów)
f) Zapewnienia opieki lekarskiej polegającej na podstawowych badaniach i zatwierdzeniu zdolności do uprawiania sportu poprzez uaktualnianie 2 razy w roku kart zdrowia
g) Organizowania spotkań z rodzicami i stałym kontakcie telefonicznym i/lub drogą elektroniczną
h) Klub zastrzega sobie możlwość łączenia grup na poszczególnych treningach w przypadku gdy frekwencja w danym dniu będzie zbyt niska by przeprowadzić zajęcia


3. ZAWODNIK


§1

Zawodnik zobowiązuje się do:
a) Przestrzegania Regulaminu KS SOŁA Oświęcim
b) Godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie zajęć treningowych i zawodów jak również w życiu codziennym
c) Przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem a na zawody sportowe punktualnie o godzinie którą wyznaczy trener prowadzący
d) Uczestniczenie w rozgrywkach ligowych (turniejach) w strojach meczowych otrzymywanych na ten czas od klubu
e) Powiadamiania trenera prowadzącego o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych
f) Pomagania trenerowi w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych
g) Dbania o sprzęt treningowy i meczowy i natychmiastowego zgłaszania trenerowi zauważonych usterek i zniszczeń.
h) Wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych
i) Spożywania podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych jedynie niegazowanej wody mineralnej lub (dla starszych grup-trampkarze, juniorzy) napojów izotonicznych
j) Bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia
k) Doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych
l) Dostarczenia na koniec każdego semestru wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania podpisanego przez wychowawcę oraz rodziców(opiekunów)
m) Pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych
n) Zgłaszania każdego problemu związanego z uczestniczeniem w zajęciach trenerowi prowadzącemu

§2

Na zakończenie sezonu kadra trenerska wybiera i nagradza zawodników z każdej grupy za:
a) Największą frekwencję na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych
b) Największe zaangażowanie na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych
c) Największy postęp w rozwoju umiejętności piłkarskich

§3

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularność oraz punktualność, a także zaangażowanie na treningach.

§4

Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2-3 treningi (w zależności od grupy), lub wykazywał małe zaangażowanie na zajęciach treningowych nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej.


4. RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do:
a) Wzięcia odpowiedzialności za przyprowadzenie zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze, obozy sportowe), natomiast nie odpowiada za zdrowie w drodze z domu i do domu
b) Powiadamiania trenera prowadzącego o każdej nieobecności swojego syna na zajęciach sportowych
c) Przebywania w czasie zajęć treningowych oraz zawodów sportowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
d) Nie kontaktowania się z zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji sędziego
e) Terminowego opłacania składek członkowskich
f) Terminowego opłacania składek za ubezpieczenie roczne NNW
g) Powiadomienia trenera prowadzącego w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych prowadzonych przez KS SOŁA najszybciej jak to możliwe
h) Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się do indywidualnie do trenera prowadzącego lub Dyrektora Sportowego klubu
i) Pokrycia kosztów spowodowanych zniszczeniem sprzętu sportowego innego niż poprzez właściwe użytkowanie należącego do KS SOŁA lub wynajmowanego
j) Uczestniczenia w organizowanych ogólnych zebraniach dla rodziców oraz w zebraniach organizowanych przez trenera prowadzącego wg potrzeb. W przypadku niemożności bycia na zebraniu, do kontaktu z trenerem prowadzącym

 


Brak poprzedniego lub ostatniego meczu.

Nowości

Galeria: 100-lecie Soły Oświęcim
Galeria: Soła - Czarni (2:0)
Galeria: Soła - Dąb (2:6) (MLJM)