Regulamin stadionu

Art. 1. REGULAMIN

Niniejszy regulamin meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową (dalej jako ''regulamin'') wraz z właściwymi przepisami  powszechnie obowiązującymi, przepisami piłkarskiego prawa związkowego oraz regulaminem stadionu obowiązuje uczestników imprezy.

Art. 2. DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie;
2) imprezie – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej niebędący imprezą masową ani imprezą masową podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych;
3) czasie trwania imprezy – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia stadionu dla uczestników imprezy do momentu opuszczenia stadionu przez ostatniego z nich;
4) uczestnikach imprezy – należy przez to rozumieć osoby znajdujące się na stadionie w czasie trwania imprezy (przede wszystkim kibice / publiczność), za wyjątkiem osób wymienionych w art. 2 pkt 5), 6) i 7);
5) uczestnikach zawodów piłkarskich – należy przez to rozumieć zawodników, trenerów, członków sztabów drużyn (inne osoby uprawnione do przebywania na ławkach rezerwowych drużyn) oraz oficjeli meczowych (wyznaczeni przez organizatora rozgrywek: sędziowie zawodów, delegat meczowy / delegat ds. bezpieczeństwa oraz obserwator sędziów);
6) służbie organizatora imprezy – należy przez to rozumieć następujące osoby, pracujące na stadionie w czasie trwania imprezy, wyznaczone przez organizatora imprezy, wyposażone w odpowiedni identyfikator: kierownika ds. bezpieczeństwa (lub inną osobę odpowiedzialną za organizację i bezpieczeństwo imprezy), spikera zawodów, stewardów / pracowników ochrony, wolontariuszy, członków prywatnej służby medycznej, członków obsługi punktów gastronomicznych oraz wszelkie osoby funkcyjne z ramienia organizatora imprezy; stewardzi / pracownicy ochrony są dodatkowo wyposażani w jednolite kamizelki / kurtki odblaskowe;  
7) służbach zewnętrznych – należy przez to rozumieć osoby inne niż wymienione w art. 2 pkt 4), 5) i 6) wykonujące obowiązki służbowe na stadionie w czasie trwania imprezy, w szczególności funkcjonariuszy Policji, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, członków publicznych służb medycznych, przedstawicieli środków masowego przekazu, członków antydopingowego zespołu kontrolnego oraz pracowników innych instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych pracujących w czasie trwania imprezy na stadionie.

Art.. 3. WSTĘP NA STADION

1. Wstęp na stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na imprezę lub na innych zasadach określonych przez organizatora imprezy.
2. Osoby wstępujące na stadion zgadzają się, że ich głos, wizerunek, podobizna i zachowanie mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy oraz w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłania i rejestrowania danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych  technologii  medialnych.
3. Osoby wstępujące na stadion nie mogą, bez zgody organizatora imprezy, rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu imprezy / stadionu do użytku innego niż prywatny.

Art. 4. ODMOWA WSTĘPU NA STADION

Organizator imprezy odmawia wstępu / uczestniczenia w imprezie osobie, która:
1) nie posiada biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie;
2) nie poddaje się czynności legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
3) nie poddaje się czynności przeglądania zawartości odzieży lub bagażu;
4) znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
5) zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie, wulgarnie albo w sposób stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, chronionego mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
6) posiada przynajmniej jeden przedmiot zabroniony, widniejący w wykazie, o którym mowa w art. 6;
7) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, także podczas innych imprez organizowanych przez organizatora imprezy.

Art. 5. USUNIĘCIE ZE STADIONU

Uczestnik imprezy może zostać usunięty ze stadionu, jeżeli:
1) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności posiada przynajmniej jeden nieujawniony na wejściu na stadion przedmiot zabroniony, widniejący w wykazie poniżej (art. 6) lub zachowuje się w sposób zabroniony, o czym mowa w art. 7 poniżej;
2) nie poddaje się czynności legitymowania w celu ustalenia tożsamości, mimo wezwania przez uprawnionego stewarda / pracownika ochrony;
3) znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków – czego nie stwierdzono na wejściu na stadion;
4) zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie, wulgarnie albo w sposób stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, chronionego mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) narusza przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy piłkarskiego prawa związkowego lub przepisy regulaminu stadionu.

Art. 6. PRZEDMIOTY ZABRONIONE

1. Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia, wprowadzania i posiadania na stadionie (lista przedmiotów zabronionych w formie piktogramów znajduje się w załączeniu do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część):
1) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu;
2) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych, petard hukowych itp.;
3) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
4) butelek, puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
5) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym, religijnym;
6) materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych;
7) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
8) dużych rozmiarów  drzewców flagowych; dozwolone są jedynie elastyczne, lekkie maszty plastikowe, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
9) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
10) dużych i nieporęcznych przedmiotów (wymiary przekraczające 25x25x25 cm);
11) dużych ilości papieru;
12) rolek papieru, serpentyn itp.;
13) wskaźników  laserowych;
14) zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
15) transparentów, banerów lub flag o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m;
16) kominiarek;
17) dronów.
2. Wszelkie odstępstwa od zasad określonych w ust. 1. wymagają zgody organizatora imprezy.

Art.. 7. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Zabrania się uczestnikom imprezy podejmowania na stadionie następujących działań:
1)  używania przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, w szczególności zasłaniających twarz;
2) wytwarzania hałasu zakłócającego przebieg imprezy;
3) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, m.in. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, konstrukcje, instalacje, itp.;
4) rzucania przedmiotami;
5) rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, świec dymnych oraz innych środków pirotechnicznych;
6) wyrażania lub eksponowania haseł, symboli, sloganów o treści wulgarnej, obraźliwej, poniżającej, politycznej, ksenofobicznej, rasistowskiej itp.;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
8) zaśmiecania terenu stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie itp.;
9) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
10) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
11) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych oraz prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody organizatora imprezy;
12) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stanowiących zagrożenie dla osób przebywających na stadionie.

Art. 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

1. Od momentu wejścia na stadion, uczestnik imprezy obowiązany jest:
1) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;
2) stosować się do niniejszego regulaminu oraz do treści komunikatów podawanych przez organizatora imprezy. Treść komunikatów podawana przez członków służby organizatora imprezy musi być przestrzegana przez uczestników imprezy, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem uczestników imprezy ze stadionu.
2. Uczestnicy imprezy niestosujący się do komunikatów podawanych przez organizatora imprezy i stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, zostaną usunięci ze stadionu z uwzględnieniem dalszych konsekwencji,  w tym z uwzględnieniem ujęcia i przekazania służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji.

Art. 9. NARUSZENIE REGULAMINU

Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności:  
1) wezwaniem uczestnika imprezy do opuszczenia stadionu;
2) ujęciem uczestnika imprezy i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji.

 

Brak poprzedniego lub ostatniego meczu.

Nowości

Galeria: Soła - Czarni (2:0)
Galeria: Soła - Dąb (2:6) (MLJM)
Galeria: Turniej Żaków